STATUT

"U Cioci Gosi" Przedszkole Małgorzaty Korzeb​

STATUT
Niepublicznego Przedszkola
„U Cioci Gosi”
ul. Obozowa 85, Warszawa

wprowadzony na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),
2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Z 2000r. Nr 2, poz. 20),
3. rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego ( Dz. U. Nr 2 z dn. 17 stycznia 2000r. poz. 18)

ROZDZIAŁ I

NAZWA PRZEDSZKOLA, SIEDZIBA, OSOBA PROWADZĄCA

§ 1

Nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Niepubliczne “U Cioci Gosi” – zwane dalej przedszkolem

§ 2

Siedzibą Przedszkola jest budynek położony w Warszawie przy ul. Obozowej 85 wraz z terenem przyległym, stanowiącym własność Dzielnicy Wola.

§ 3

Osobą prowadzącą przedszkole jest pani mgr. Małgorzata Korzeb

ROZDZIAŁ II

§ 4

·   Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa.

·   Zadania dydaktyczno –wychowawcze i opiekuńcze realizuje z uwzględnieniem wspomagania rozwoju w tempie indywidualnym dla każdego wychowanka jak również wspomaga rodzinę w: wychowaniu dziecka, kształtowania postaw dziecka w relacjach do innych ludzi, kształtowaniu poczucia przynależności narodowej, wrażliwości emocjonalnej i przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole.

·   Zadania dydaktyczno- wychowawcze realizuje odpowiednio do wieku dzieci i ich potrzeb, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

1.  nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi od chwili powierzenia ich nauczycielowi do czasu odebrania ich przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby uprawnione zapewniające pełne bezpieczeństwo;

2.  opiekę nad grupą dzieci poza terenem przedszkola sprawuje nauczyciel i wyznaczona osoba;
3.  w czasie wycieczki do innej miejscowości opiekę nad grupą 10 dzieci sprawuje 1 osoba dorosła

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 5

1.  Organem przedszkola jest: dyrektor przedszkola

2.  Dyrektorem jest osoba prowadząca Przedszkole tj. pani mgr Małgorzata Korzeb lub osoba przez nią powołana

§ 6

Dyrektor przedszkola posiada pełne kompetencje w:

a) bieżącego zarządzania przedszkolem,

b) reprezentowaniu placówki na zewnątrz,

c) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników

 

ROZDZIAŁ IV

§ 7

1.  Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

2.  Arkusz organizacyjny zatwierdza osoba prowadząca przedszkole

3.  W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a)  czas pracy poszczególnych oddziałów w ciągu roku
b)  ogólną liczbę godzin pracy przedszkola w ciągu dnia
c) obowiązujące terminy przerw w pracy przedszkola
d)  dni ustalone z rodzicami dzieci jako wolne.
e)  liczbę pracowników i ich zadania

4.  Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów.

5.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 8

1.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np.: według potrzeb, zainteresowań, uzdolnień .

2.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 22

3.  Jedną grupą opiekują się dwie nauczycielki (na zmianę) oraz jedna pomoc nauczycielki.

4.  Przedszkole jest jednostką składającą się z trzech oddziałów zlokalizowanych w jednym miejscu.

§ 9

1.  Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.

2.  W ramach zajęć przedszkole zapewnia:
–   zabawy i zajęcia z elementami pracy
–   pobyt dziecka na powietrzu
–   udział w przedstawieniach teatralnych oraz imprezach okolicznościowych
–   realizacje programu nauczania “zerówki” dla dzieci w wieku 6 lat
–   specjalistyczna opiekę logopedy i psychologa.

3.  W Przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: rytmika z elementami gimnastyki korekcyjnej, nauka języka obcego. Czas tych zajęć jest dostosowany do indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci i może wynosić:
–   z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 20 minut
–   z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

Zajęcia dodatkowe realizują osoby wykwalifikowane spoza stałego personelu przedszkola.

4.  Dokumentację przedszkola stanowi dziennik zajęć dla każdego oddziału, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w danym roku szkolnym.

 

ROZDZIAŁ V

ZADANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 10

W Przedszkolu zatrudnia się: dyrektora, nauczycieli i personel pomocniczy

Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
a)  organizację pracy w przedszkolu;
b)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników, oraz ustalenie podziału czynności.
c)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad realizacją programu i w stosunku do zatrudnionych nauczycieli;
d)  dydaktyczny i wychowawczy poziom placówki;
e)  sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
f) kontakty z rodzicami w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych dziecka, ustalania form współpracy w procesie wychowawczym;

Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą.
Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
Nauczyciel ma obowiązek :
–   stwarzać warunki wspomagające rozwój emocjonalny dziecka, jego zdolności i zainteresowania
–   współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – dydaktyczną, zdrowotną.
–   prowadzić dokumentację pedagogiczna dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami
–   otaczać indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków w celu:
poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
ustalania form pomocy w działalności wychowawczej wobec dzieci
włączenia ich w działalność przedszkola.
Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, lub specjalistycznych placówek oświatowych.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by nauczyciel prowadził oddział dzieci przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
Szczegółowy zakres obowiązków oraz zasady wynagradzania nauczyciela ustala dyrektor przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym.
Pracownicy obsługi – zatrudnienie w przedszkolu pracownicy obsługi mają za zadanie zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości.
Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi oraz zasady wynagradzania ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

ROZDZIAŁ VI

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 11

1.  Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2.  Rodzice mają prawo:
–   uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
–   wyrażania i przekazywania osobie prowadzącej przedszkole i organowi stanowiącemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
–   uczestniczenia w uroczystościach i wycieczkach organizowanych przez przedszkole,

3.  Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny być realizowane na bieżąco, w zależności od indywidualnego rozwoju dziecka i zaobserwowanych postępów w jego rozwoju.

4.  Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną dzieci mającą na celu zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Obserwacje pedagogiczne są dokumentowane, a ich treść jest przedmiotem analizy wraz z dyrektorem i rodzicami (opiekunami prawnymi). Obserwacja pedagogiczna stanowi dla nauczyciela kierunek współpracy z rodzicami i specjalistami.

5.  Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
·   poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
·   ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
·   włączenia ich w działalność przedszkola
·   zaznajomienia rodziców z zasadami funkcjonowania przedszkola wynikającymi z programu wychowania w przedszkolu.

6.  Nauczyciel współpracuje z rodzicami przez:
–   utrzymanie kontaktu indywidualnego w sposób nie powodujący zakłócenia pracy nauczyciela
–   prowadzenie spotkań z udziałem dyrektora lub specjalistów.

 

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 12

·   Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W indywidualnych przypadkach przyjmowane są dzieci poniżej 2,5 lat.

·   Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:
–   właściwie zorganizowanej opieki wychowawczo-dydaktycznej uwzględniającej zasady higieny pracy umysłowej
–   ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, oraz ochrony i poszanowania godności osobistej
–   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym
–   uwzględnienia indywidualnych potrzeb zdrowotnych i religijnych

·   Do obowiązków dzieci należy:
–   dbanie o porządek w sali np. sprzątanie zabawek (w miarę możliwości)
–   przestrzeganie poleceń nauczyciela i wychowawcy
–   zachowanie porządku i ładu w czasie zajęć i zabaw
–   szacunek wobec innych dzieci w przedszkolu.

·   Wszystkie dzieci maja prawo do jednakowego traktowania bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie lub stan majątkowy rodziców.

·   Wszystkie dzieci objęte są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z a ubezpieczenie roczne pokrywają rodzice dodatkowo.

·   W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi medyczne bez uprzedniego porozumienia z rodzicami – z wyjątkiem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

·   W razie powzięcia podejrzenia o nieprzestrzeganiu praw dziecka przez rodziców lub opiekunów dziecka prowadząca przedszkole może powiadomić właściwe instancje.

 

ROZDZIAŁ VIII

PRZYJĘCIE I SKREŚLENIE Z LISTY

§ 13

·   Dzieci przyjmowane są od marca danego roku, według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc. W przypadku zgłoszenia się większej ilości dzieci niż założona liczba w grupach wiekowych otwierana jest lista rezerwowa, a na zwalniające się miejsca w ciągu całego roku szkolnego przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor lub zastępca.

·   Przedszkole zawiera umowy cywilno-prawne z rodzicami na okres 12 miesięcy lub inny na warunkach stanowiących treści umów.

·   Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:
–   stwierdzenia, że zostało przyjęte do innego przedszkola,
–   zalegania z opłatą za przedszkole dłużej niż 1 miesiąc
–   zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej
–   naruszenia przez rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi rodzicami
–   nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.

·   Skreślenie dziecka z listy następuje w drodze pisemnej z zachowaniem trybu odwoławczego do dyrektora Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IX

FINANSOWANIE PRZEDSZKOLA

§ 14

·   Podstawowym źródłem finansowania działalności przedszkola są opłaty umowne wnoszone przez rodziców dzieci co miesiąc.

·   Dodatkowym źródłem finansowania działalności przedszkola mogą być dotacje z budżetu gminy na zasadach określonych w art. 90 Ust.

·   Działalność finansowa przedszkola prowadzona jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991rr. O podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. Ust. Nr 80. Poz. 350/ z późniejszymi zmianami w formie zryczałtowanej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Niniejszy statut nadaje placówce osoba prowadząca przedszkole niepubliczne mgr Małgorzata Korzeb.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy.

4.  Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.